Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden luchtpret

1. Algemene voorwaarden luchtpret

1.1 Indien Luchtpret verhuurt, geschiedt dit uitstuitend op de voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden.
1.3 Indien men de huur wenst te beëindigen dan dient de huurder dit schriftelijk aan de verhuurder mede te delen, doch altijd met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste een week. Indien deze termijn overschreden wordt, zal de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht worden.
1.4 Het gehuurde materiaal mag in geen enkel geval zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder worden onderverhuurd of uitgeleend.
1.5 De huurovereenkomst gaat in bij het afhalen van de attractie, op dat moment dient u de huurprijs te betalen. 
1.6 Alle vermelde prijzen op deze website zijn inclusief btw. tenzij anders vermeld.
1.7 Zorg ten allen tijde voor een 220V aansluiting met randaarde.
1.8 Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten van opblaasfiguren .
1.9 
Zet opblaasfiguren  niet op nabij afgronden, wateren, of andere gevaarlijke plekken.
1.10 
Zet opblaasfiguren en of springkussens niet op plekken waar het schade kan oplopen zoals dakgoten, bomen, hekwerken, struiken.
1.11 
Het is niet toegestaan opblaasfiguren  te beplakken, te beschrijven of andere voorwerpen aan te bevestigen.
1.12 
Huurder heeft de plicht bij harde wind (boven windkracht 5) het opblaasfiguur en of springkussen uit te schakelen binnen te halen, en niet op te zetten.
1.13 
Neem de instructies die vermeld staan op de attracties altijd in acht.
1.14 De gebruikers van de attracties mogen in geen geval boven op de wanden klimmen.
1.15 Bij slecht weer heeft Luchtpret het recht om zelf een gereserveerde attractie te annuleren .

2. Aanvang en einde der huurperiode

2.1 De huurperiode vangt aan op de dag van afhalen van het materiaal. De periode eindigt op de dag van terugkomst van het onbeschadigde materiaal. Indien het materiaal te laat word terug gebracht, word er voor elke dag van het overschrijden van de huurperiode een volledige huurdag en een boete van 100 procent van de huurkosten van een minimale huurperiode in rekening gebracht.

3. Staat van het materiaal

3.1 Het materiaal dient door de huurder opgehaald te worden op het afgesproken adres en op de laatste dag van de huurperiode weer op de afgesproken plaats terug gebracht te worden.
3.2 Het materiaal wordt in schone bruikbare staat geleverd, de huurder wordt getracht het materiaal in dezelfde staat te houden.
3.3 Het materiaal dient compleet schoon, droog en in originele staat teruggebracht te worden.

4. Prijswijzigingen

4.1 De verhuurder behoudt zich alle rechten om een prijswijziging door te voeren, echter na het tekenen van de huurovereenkomst mag de prijs niet meer veranderd worden, zowel omhoog als omlaag.

5. Onderhoud en reparatie

5.1 Het dagelijkse onderhoud aan het materiaal wordt door de verhuurder voor zijn rekening gebracht.
5.2 Alle kosten, verband houdende met reparatie en vervanging van onderdelen, geen betrekking hebbende op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.
5.3 Alle reparaties worden door Luchtpret zelf uitgevoerd of uitbesteed aan een ander bedrijf. Onder geen enkele omstandigheid mag zonder toestemming van de verhuurder materiaal vervangen of gerepareerd worden.
5.4 De huurder dient Luchtpret onmiddellijk van elke storing of beschadiging op de hoogte te stellen.

6. Aansprakelijkheid en verzekering

6.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materiaal. In voorkomende gevallen zal de huurder zo nodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.
6.2 De huurder dient zorg te dragen voor afdoende dekking op zijn verzekering voor het gehuurde materiaal.
6.3 De huurder dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
6.4 De huurder blijft aansprakelijk voor de eigen risico’s en voor schades aan niet verzekerde goederen.
6.5 Indien de huurder in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle kosten door Luchtpret dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de huurder komen.algemene voorwaarden luchtpret

7. Betaling

7.1 De huurder dient het huurbedrag bij afhalen te voldoen.
7.2 Voor het gehuurde wordt een waarborgsom gevraagd van 50 of 100 euro tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Betaling van de verschuldigde huur inclusief de waarborgsom en eventuele bijkomende kosten zal dienen te geschieden bij het ophalen van het materiaal.
7.4 Alleen contante betalingen worden geaccepteerd.
7.5 De waarborgsom wordt retour betaald na technische en optische controle van al het geretourneerde, onbeschadigde materiaal.

8. Risico en schade en/of letsel

8.1 Het gebruik van het gehuurde materiaal van Luchtpret is te allen tijde voor het eigen risico van de huurder.
8.2 De huurder wordt verzocht om maatregelen te treffen om schade aan opblaasfiguren en of springkussens te voorkomen.
8.3 Voor schade aan eigendommen of letsel opgelopen door het gebruik van het gehuurde materiaal, kan de verhuurder in geen geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de oorzaak hiervan.
8.4 Schade aan het gehuurde materiaal, dat door de huurder is veroorzaakt door ongewoon gebruik, zal voor rekening van de huurder komen.

9. Diefstal / verlies

9.1 De huurder wordt geheel aansprakelijk gehouden voor verlies of diefstal ongeacht of hij hier schuld aan heeft.
9.2 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Dit omdat de huurder een plicht van teruggave heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of diefstal.
9.3
Bij vermissing van artikelen wordt er minimaal een bedrag van € 25,00 bij de huurder in rekening gebracht.

10. Geschillen

10.1 Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.